CONDICIONS GENERALS D'ÚS I VENDA

Objecte i generalitats


Les presents Condicions Generals d'Ús i Venda (en endavant, les "condicions d'ús i venda") regulen les condicions de venda i l'ús del lloc web www.maiaflequers.com (en endavant, "Maia" o el "lloc web" ), titularitat de Llebrer Art 2002 S.L. (en endavant, "Maia") i les condicions de compra de productes i de contractació de serveis oferts a través del lloc web (en endavant "productes" i "serveis" respectivament).

Maia és una plataforma web de comercialització on-line de productes sense gluten, del pa, pastisseria i catering per Llebrer Art 2002 S.L.; de nacionalitat espanyola i amb domicili al Carrer Sant Cristófol, número 9, 17600 de Figueres. Llebrer Art 2002 S.L., està inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al Tom 1789, Llibre 0, Foli 71, Secció 8, Full GI-29809, Inscripció 1, amb número de CIF B-17703232.

Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i venda, s'accepten també automàticament les nostres polítiques sobre ComandesEnviamentsPagaments, i les seves dades passen a formar part del fitxer d'usuaris d'aquesta societat, i el tractament d'aquests fitxers serà conforme al que preveu la Política de Privacitat.

Maia proporciona informació sobre productes i serveis propis de Maia, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del lloc web. Les persones i empreses que pretenguin navegar pel lloc web i adquirir o contractar productes o serveis (en endavant "client" o "clients") accepten les presents condicions d'ús i venda i la Política de Privacitat.

Les presents condicions d'ús i venda són les condicions aplicables a l'ús del lloc web i a la contractació de productes o serveis a través del lloc web i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre Maia i el client. En conseqüència, el client o les persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició de client (en endavant "usuari" o "usuaris") que accedeixi al lloc web i / o realitzi la contractació de productes i serveis a través del lloc web accepten sotmetre i queden vinculats per les condicions d'ús i venda tal com es trobin redactades en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

Tot client o usuari que accedeixi al lloc web ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.


Propietat intel·lectual i industrial

Maia és una marca registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i a l'Oficina de Registre de Marques de la Unió Europea, pel que queda expressament prohibit qualsevol ús de la mateixa o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat per tercers sense prèvia autorització per escrit de Llebrer Art 2002 S.L.

El lloc web "www.maiaflequers.com" és un domini registrat Llebrer Art 2002 S.L. Aquest domini i la marca "Maia" no poden ser utilitzats, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de Maia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de Llebrer Art 2002 S.L. de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de Llebrer Art 2002 S.L.

Maia tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font del lloc web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen en el Lloc Web.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Maia.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts del web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de Maia.

Maia informa que no concedeix llicència o autorització expressa o implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el lloc web.Responsabilitat de Maia

Sense perjudici del que estableix la normativa aplicable, la responsabilitat de Maia en relació amb els productes adquirits a través del lloc web estarà limitada al preu d'adquisició d'aquests productes.

Maia no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

a) De la utilització que els clients o usuaris puguin fer dels materials del lloc web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts del web o de tercers.

b) Dels eventuals danys i perjudicis causats als clients o usuaris com a conseqüència d'un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i / o accés al lloc web i, en general, de els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el lloc web o un programa faciliti al client o usuari.

c) Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els clients o usuaris puguin accedir des enllaços inclosos en el lloc web, ja siguin autoritzats o no.

d) Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a Maia mitjançant via contractual.

e) De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos al lloc web o la compra per part de menors d'edat de productes o serveis que es venen al lloc web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús Internet amb l'objecte d'evitar l'accés a materials, productes, serveis o continguts, així com l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

f) D'errors o retards en l'accés al lloc web per part del client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Maia.

g) De fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que el lloc web estigui constantment operatiu.

h) Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús ineficient i de mala fe per part del client o usuari.

i) De la no operativitat o problemes en l'adreça d'email facilitada pel client per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

Maia es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que puguin sorgir en el lloc web.

Així mateix, Maia té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. Maia es reserva el dret, sempre en compliment de la normativa aplicable, de modificar les condicions d'aplicació de les promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos (com ara compres massives, activitats comercials, activitat fraudulenta, entre d'altres).


Aportacions dels usuaris

Pel que fa a les aportacions a manera de comentaris o recomanacions o valoracions que puguin realitzar els usuaris sobre els productes oferts, Llebrer Art 2002 S.L. declina qualsevol tipus de responsabilitat referent a això, i es reserva el dret de no acceptar i o eliminar sense previ avís aquells fora de to o inapropiats.


Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula de les presents condicions d'ús i venda sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes condicions d'ús i venda.

El no exercici per part de Maia de qualsevol dret derivat d'aquestes condicions d'ús i venda no s'interpretarà com a renúncia a aquest dret, llevat de renúncia expressa i per escrit per part de Maia o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.Comunicacions entre Maia i el client

Totes les comunicacions entre Maia i el client relatives a aquestes condicions d'ús i venda o les relatives a les polítiques sobre ComandesEnviamentsPagaments o a l'adquisició dels productes i serveis a través del lloc web, es realitzaran per escrit a través d'aquest formulari o bé a través del telèfon d'atenció al client disponible al lloc web.


Modificació de les condicions d'ús i venda

Maia es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com les condicions d'ús i venda, polítiques sobre ComandesEnviamentsPagaments i Política de Privacitat. Clients i usuaris sempre disposaran de totes aquestes en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes que vulguin realitzar. Els clients i usuaris hauran de llegir atentament totes aquestes condicions d'ús i venda i polítiques sobre ComandesEnviamentsPagaments i Política de Privacitat cada vegada que accedeixin al lloc web. En qualsevol cas, l'acceptació de les condicions d'ús i venda, vigents en cada moment, serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte o servei disponible a través del lloc web, de manera que les modificacions que Maia pogués introduir, no s'aplicaran si no han estat prèviament acceptades pel client o l'usuari.


Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d'ús i venda es regeixen per la llei espanyola.

En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la compra de productes i / o serveis a través del lloc web i / o de les presents condicions d'ús i venda i / o polítiques sobre ComandesEnviamentsPagaments i Política de Privacitat i per a la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden sotmetre, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de Figueres (Girona).